������� ����� - ����� � ������
20 2018 | 00:35:39

Адрес: Кюстендил, ул. 19-ти февруари 3

Tелефони:

Бланико ООД / Книги

Общ брой продукти в категорията 47

Меню

Категории продукти

 1. Алтернативна или допълваща комуникация
 2. Арт
 3. Гнозис
 4. Груба моторика
 5. Езиково-говорно развитие
 6. Занимателни игри
 7. Игри
 8. Книги
 9. Когнитивно развитие
 10. Литература
 11. Логопедични инструменти
 12. Мебели и Оборудване
 13. Монтесори материали
 14. Музикални инструменти
 15. Навън
 16. Оборудване
 17. Праксис
 18. Пясъчни табли
 19. Ролеви игри
 20. Сензорна зала
 21. Сетивно възприятие
 22. Сортиране и подреждане
 23. Социален опит
 24. Творчество
 25. Фина моторика
Последно добавени продукти

Поведенческа медицина

Автор: Боряна Пирьова
Издателство: Нов български университет
Брой страници: 212
Година на издаване: 2011
Корици: меки
Размери: 21x14 см

Книгата представя съвременните разбирания за обединението между биомедицинските и поведенческите науки; характеристиките на основни социалнозначими заболявания - артериална хипертония, захарен диабет и др., въз основа на медицината, основана на доказателства; основните здравни познания, мотивиращи здравноориентирано поведение; значението на основните рискови фактори за здравното състояние; принципи на здравословното хранене; взаимоотношението между наследственото предразположение и факторите на средата за развитието на болестност; принципите на поведенческата медицина, създаваща потенциал за превенция, диагностициране, лечение и рехабилитация на болния човек; основата за изграждане на познания за психологическите проблеми и лечебните подходи при различни соматични и психосоматични заболявания.
Книгата има за цел да създаде критично отношение към методите на нетрадиционната медицина. Предназначена е както за студенти по психология, така и за широк кръг читатели, които биха желали да възприемат поведение за здравословен начин на живот.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2061 / / Добавен на: 2018-10-11 11:16:31

цена за Поведенческа медицина
17.00лева с ДДС

Работа с умствена изостаналост

Заглавие: Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
Автори: Катерина Караджова, Данка Щерева
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Страници: 188
Година на издаване: 2018
Размери: 16,5x23,5 см
Корица: мека

Книгата разглежда приобщаващото обучение, насочено към деца със специални образователни потребности. Алтернативните подходи са различни от общоприетите и не са нито медицински, нито чисто педагогически, нито психологически, макар че за тяхното реализиране се използват и прийоми от медицината, и от педагогиката, и от психологията. Става въпрос за корекционно-терапевтичен и диагностичен ефект посредством приемливи за децата арттерапевтични технологии.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2062 / / Добавен на: 2018-10-11 11:16:31

цена за Работа с умствена изостаналост
17.00лева с ДДС

Приобщаване на детето с увреден слух

„Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда”

Автори: доц. д-р Неда Балканска и д-р Анна Трошева

В книгата се разкриват в детайли спецификата в развитието на децата с нарушения на слуха, видовете слухопротезиране, материалните и педагогическите условия за приобщаването им в образователната среда. Изхождайки от дългогодишния си опит, авторките дават и конкретни практически съвети за работа с децата, както и за изграждането на позитивни взаимоотношения между деца, родители, учители и други специалисти. Голяма част от предложените практики успешно могат да се прилагат както в специалното и общообразователното училище, така и в обучението на деца без нарушения. Книгата е полезна за студенти и специалисти в областта на слухово-речевата рехабилитация, началната и предучилищната педагогика, ресурсното подпомагане, специалната педагогика, логопедията, психологията, социалната работа, както и на родителите на деца с нарушен слух. 

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 11 / / Добавен на: 2015-03-15 12:21:45

цена за Приобщаване на детето с увреден слух
32.00лева с ДДС

Фонологичното осъзнаване на децата

Монографията „Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ отразява назрялата необходимост в съвременната българска изследователска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване, особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и с проявите на нарушения в тази област (дислексия). Чрез тази монография в българското научно пространство се популяризират съществуващи в научната литература идеи и се предлагат собствени решения по отношение на универсалните и езиково специфичните тенденции в развитието на фонологичното осъзнаване. Оригинални аспекти на този труд са: анализите и обсъждането на развитието на фонологичното осъзнаване на българските деца от 4 до 7-годишна възраст с акцент върху специфичното влияние на българския език върху това развитие; ранжиране на постиженията на българските деца по отношение на фонологичното осъзнаване.

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ ......................................................................................6
ПЪРВА ГЛАВА. Фонологичното осъзнаване и
говоримият език................................................................................8
1.1. Дефиниране на фонологичното осъзнаване .................................8
1.2. Фонологичното осъзнаване като аспект
на металингвистичното осъзнаване ..................................................15
1.3. Универсалност на развитието
на фонологичното осъзнаване .........................................................22
1.4. Специфичност на развитието
на фонологичното осъзнаване .........................................................30
1.5. Фонологичното осъзнаване в българската научна и
изследователска литература.............................................................39
ВТОРА ГЛАВА. Фонологичното осъзнаване и
писменият език ................................................................................44
2.1. Специфика на писмения език и
фонологичното осъзнаване ...............................................................44
2.2. Теоретични модели за четенето и
фонологичното осъзнаване ................................................................50
2.2.1. Теории за разпознаването на думи и
фонологичното осъзнаване ................................................................50
2.2.2. Теории за развитието на ортографията и
фонологичното осъзнаване ................................................................54
2.2.3. Модели на четенето на свързан текст и
фонологичното осъзнаване ................................................................57
ТРЕТА ГЛАВА. Фонологичното осъзнаване,
бързото назоваване и дислексия ........................................................60
3.1. Връзка между нарушенията на
говоримия и писмения език ................................................................60
3.2. Дефицит на фонологичното осъзнаване и дислексия ......................64
3.3. Връзка на бързото назоваване,
фонологичното осъзнаване и дислексия ..............................................67
3.4. Теории за дислексия, включващи
фонологичното осъзнаване и бързото назоваване.................................70
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ НА БЪЛГАР-
СКИТЕ ДЕЦА /Собствено изследване/ ....................................................76
4.1. Дизайн на изследването.................................................................76
4. 2. Резултати от изследването ............................................................85
4.2.1. Последователност на развитието на
фонологичното осъзнаване на българските деца....................................85
4.2.2. Полът и възрастта като източници на
вариации за развитието на фонологичното осъзнаване...........................93
4.2.3. Факторна структура на явлението
фонологично осъзнаване ......................................................................101
4.2.4. Установяване на децата с атипично развитие
на фонологичното осъзнаване ..............................................................102
4.2.5. Връзка между фонологичното осъзнаване,
бързото серийно назоваване и скоростта на четене...............................108
ПЕТА ГЛАВА. ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ....................................................114
5.1. Обобщение на резултатите............................................................114
5.2. Насоки за практиката и бъдещи изследвания ................................123
5.3. Изводи .........................................................................................127
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................130
БИБЛИОГРАФИЯ ..................................................................................132
РЕЧНИК...............................................................................................144
ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ.......................................................................148
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ ...........................................................................150
SUMMARY.............................................................................................152

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2001 / / Добавен на: 2016-04-27 10:31:46

цена за Фонологичното осъзнаване на децата
18.00лева с ДДС

Нарушения на писмената реч, част I

Нарушения на писмената реч, част I: Нарушения на писането. Практическо ръководство за корекция
Автор: Росица Якимова
Издателство: Логопедичен Център “Ромел”
Библиотека “Логопедия”

Това практическо ръководство за корекция на писането е предназначено за логопеди, специални педагози, ресурсни и начални учители, психолози и родители на ученици с нарушения на писмената реч. Предлага се система от онагледени упражнения за работа с всяко от евентуално увредените нива на писането – графема, лексема, синтаксема, текстема. В ръководството се откриват и “отправни точки” – чрез тях се изясняват много въпроси, свързани с превенцията, нормите и белезите за отклонение. Ползващите ръководството могат да направят точен профил на нарушенията и да разработят индивидуална програма, адаптирана към нуждите на всеки отделен ученик. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2002 / / Добавен на: 2016-05-13 20:17:43

цена за Нарушения на писмената реч, част I
22.00лева с ДДС
показва 1 - 5 от 47 продукта